Page 114 - ptytes-2012-2013

Basic HTML Version

LUKU 4
ű
VUOSILOMA
ű
Oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen
112
I
OIKEUS VAPAASEEN JA LOMAKORVAUKSEEN
82 § Vapaan ansainta
1 mom. Oikeus vapaaseen
Työntekijällä, jolle ei työsopimuksen mukaisen työaikajärjestelyn pe-
rusteella kerry yhtään täyttä edellä 71 §:ssä tarkoitettua lomanmää-
räytymiskuukautta eikä siten synny oikeutta vuosilomaan, on työsuh-
teen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää
kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa.
Soveltamisohje
Oikeus vapaan saamiseen perustuu vuosilomalain 8 §:ään.
2 mom. Vapaan antaminen
Työntekijän on ennen lomakauden alkua ilmoitettava työnantajalle ha-
lustaan käyttää vapaata. Vapaan antamisessa noudatetaan soveltu-
vin osin mitä edellä 75, 76 ja 78 §:ssä on vuosiloman antamisesta
määrätty.
3 mom. Lomakorvauksen laskeminen vapaaseen oikeutetulle
Työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena 9 prosenttia, jos työ-
suhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden
loppuun mennessä alle vuoden ja 11,5 prosenttia, jos työsuhde on
jatkunut vähintään vuoden, hänelle edellisen lomanmääräytymisvuo-
den aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi eräänty-
neestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen
mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Jos työntekijä on ollut
estyneenä tekemästä työtä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhem-
painvapaan vuoksi, lomakorvauksen perusteena olevaan palkkaan li-
sätään laskennallisesti poissaolon ajalta saamatta jäänyt varsinainen
palkka edellä 80 §:n 2 momentin mukaisesti laskettuna sekä siltä ajal-
ta maksettu palkka.
4 mom. Lomakorvauksen maksaminen
Työntekijälle, joka käyttää oikeuttaan vapaaseen, maksetaan edellä
3 momentissa tarkoitettu lomakorvaus vapaan yhteydessä siten kuin
vuosilomapalkan maksamisesta on jäljempänä 84 §:n 1 momentissa
määrätty. Muutoin lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden
päättyessä.
5 mom. Vapaaseen oikeutetun lomakorvaus työsuhteen päättyessä
Tässä pykälässä tarkoitettujen vähän työtä tekevien työntekijöiden
lomakorvaus työsuhteen päättyessä määräytyy edellä 80 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti.
LUKU 4
y
VUOSILOMA
y
Oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen